PARC NATURAL DE CAP DE CREUS CARNET DEL PESCADOR PARC NATURAL DE CAP DE CREUS CARNET DEL PESCADOR

L’ESPAI PROTEGIT DEL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS

El Parc Natural de de Cap de Creus va ser el primer parc natural marítim i terrestre de Catalunya i es va crear per la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus; inclou els Paratges Naturals d’Interès Nacional (cap Gros-cap de Creus, punta Falconera-cap Norfeu, serra de Rodes i les illes i els illots de l’entorn marí), les Reserves Naturals Integrals (cap de Creus i cap Norfeu) i les Reserves Naturals Parcials marines.

CARACTERÍSTIQUES

La superfície total del Parc és de 13.873 hectàrees, de les quals 10.781 hectàrees corresponen a la part terrestre i 3.092 hectàrees a la marina. Els 8 municipis que formen part del Parc Natural són: Cadaqués, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Llançà, Palausaverdera, Pau, Roses i Vilajuïga, tots dins la comarca de l’Alt Empordà.

El cap de Creus reuneix un conjunt de sistemes naturals terrestres i aquàtics amb valors paisatgístics i naturals de gran interès: una singular configuració geològica, una destacable la diversitat i riquesa de la seva flora amb presència de nombroses espècies rares i algunes plantes endèmiques notables, una multiplicitat de biòtops i per tant de fauna, els seus extraordinaris valors paisatgístics litorals i interiors, el caràcter dels penya-segats, roques, illots i esculls, cales i badies de la costa, i els fons marins rocosos, detrítics i grapissars, praderies i coral·lígens amb una amplíssima diversitat d’hàbitats i per tant una extraordinària riquesa d’espècies marines dels quals alguers i fons coral·lígens en són els millors testimonis.

A Les Reserves Naturals Parcials marines amb menys pressió de pesca, les poblacions de peixos i d’altres espècies troben un ambient més favorable per reproduir-se. En algunes espècies poc territorials, l’augment de les poblacions afavoreix la repoblació de les zones al voltant de les reserves marines.

NORMES I INFRACCIONS

Són causa d’infracció administrativa:

Al Parc Natural esta prohibit expressament abandonar o abocar tota mena de residus i deixalles excepte als indrets autoritzats, i acampar fora dels espais autoritzats.

Pel que fa a la pesca, en l’àmbit marí únicament s’admet la pesca artesanal i esportiva. Resta prohibida la pesca d’arrossegament i d’encerclament, i també els concursos de pesca marítima de superfície i submarina.

A les Reserves Naturals Parcials únicament s’hi permet la pesca artesanal o amb canya regulada de manera més restrictiva que l’aplicable a la resta del Parc Natural quant a arts i mètodes permesos, nombre d’embarcacions i períodes d’extracció.

A les Reserves Naturals Integrals l’accés i la circulació públics s’han de desenvolupar exclusivament per mitjà dels punts i els itineraris expressament assenyalats.

Transitar a peu o per altres mitjans no motoritzats pels llocs d'accés restringit o prohibit, o fora de l'horari establert, sense autorització o incomplint les condicions que aquesta reguli.

Abandonar o abocar residus o deixalles al mar o fora dels indrets autoritzats.

Superar els límits màxims de velocitat de navegació permesos.

Fondejar embarcacions en llocs no autoritzats, excepte en casos de força major.

Practicar la pesca esportiva dins l'àmbit marí del Parc Natural quan contravingui a les regulacions d'aquesta Llei o dels plans i les normes que la despleguin.

Fer-hi immersions que vulnerin els plans i les normes de desplegament d'aquesta Llei.

Acampar fora dels espais destinats expressament a aquest fi.

En cas d’infracció administrativa i pel que fa a la pesca:

– Els arts i ormeigs de pesca es comissaran i romandran en dipòsit fins que l’infractor pagui les despeses de trasllat i custòdia o es destruiran si són il·legals.

– La pesca obtinguda també es comissarà. Si les peces comissades poden sobreviure l’agent denunciant les retornarà al medi, si és possible davant de testimonis. Si les peces són mortes es lliuraran a un centre benèfic o una entitat local o bé se n’ha de disposar l’abocament al mar.