EL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS

EL PARC NATURAL DE CAP DE CREUS 

Parc Natural per tal que siguin compatibles amb la seva conservació global.

Quant a la pesca, l’objectiu del Pla Especial de Protecció és la conservació dels recursos pesquers i marins segons els grau de protecció de cada zona del Parc Natural.

A les Reserves Naturals Integrals del Cap de Creus i del Cap Norfeu es prohibeix la pesca al Pla Especial de Protecció.

A les zones on s’autoritza la pesca, serà al Pla Rector d’Ús i Gestió on s’ha de regular específicament en els aspectes següents:

Les arts permeses a les reserves naturals parcials, les seves característiques autoritzades i el seu règim i períodes d'utilització.

Els períodes de veda aplicables a les espècies, quan es consideri convenient, i el límit màxim de captures.

Les arts permeses a la resta del parc natural, les seves característiques autoritzades i el seu règim i períodes d'utilització.

L'esforç de pesca simultània a les reserves naturals parcials i a la resta de l'àmbit del parc.

Les majors restriccions de la pesca artesanal o amb canya a les reserves naturals parcials quant a arts i mètodes permesos, nombre d'embarcacions i períodes d'extracció.

ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT

L’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya defineix l’Àmbit 4. Integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials, i dins d’aquest, l’Objectiu estratègic 4.2 Compatibilitzar les activitats marítimes i pesqueres amb la conservació de la biodiversitat, on es fan dos observacions pel que fa a la pesca:

Les àrees marines protegides tenen potencial per ser un instrument beneficiós i complementari per a l’explotació sostenible dels recursos pesquers.

No està prou estudiat l’impacte de la pesca recreativa sobre les poblacions de peixos costaners i litorals, tot i que s’estima que la pressió sobre algunes espècies pot ser molt significativa.

Pel que fa a la pesca, el resultat esperat per al 2030 seria que “L’activitat pesquera sostenible, tant professional com recreativa, s’hauria consolidat com l’únic model d’explotació i aprofitament de recursos marins vius que es desenvolupa a Catalunya, i que no compromet la conservació dels ecosistemes i les espècies marines.”.

Per assolir aquest resultat, s’estableix Objectiu operatiu 4.2.1 Millorar la gestió dels usos recreatius, turístics i esportius en el litoral i el medi marí i dins del seu àmbit tres Línies d’Actuació:

  1. Desenvolupar un nou model de pesca recreativa: Accions per minimitzar l’impacte sobre els ecosistemes marins en base a mesures com desenvolupar la normativa vigent, establir quotes o límits de captura, fomentar la pesca sense mort, utilitzar materials, arts i ormeigs de baix impacte, normes específiques per els espais natures de protecció especial, regulació de la captura d’espècies costaneres vulnerables o sotmeses a alta pressió de pesca, vedes biològiques o moratòries de les espècies més amenaçades, etc.
  2. Instal·lar sistemes de fondeig de baix impacte: Programa d’instal·lació de sistemes de fondeig ecològic per compatibilitzar la nàutica recreativa amb la conservació de les praderies de posidònia i altres fanerògames marines.
  3. Incrementar el control i la vigilància i reduir l’impacte de les activitats nàutiques: Augmentar els recursos materials i personals dedicats a la vigilància del litoral i la protecció de les àrees marines protegides, per reduir l’impacte de les activitats de lleure i esportives.

La pesca recreativa a la Mediterrània s’ha d’entendre com: tota activitat de pesca que es du a terme per plaer o esport i en què les captures s’utilitzen exclusivament per a consum propi (o de persones properes), sense finalitats comercials (la seva venda és il·legal).